FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना २०७९ ७९-८० 5 Feb 2023 - 12:57pm PDF icon Bogtan Phudsil_LDCRP.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना २०७९–२०८४ ७९-८० 5 Feb 2023 - 12:52pm PDF icon Bogtan Phudsil RM_DRRM Strategy.pdf
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका ७८/७९ 15 Jun 2022 - 9:32am PDF icon खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन निर्देशिका.pdf
विद्यालय शिक्षकअनुदान सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ (पहिलो संशोधन सहित) ७६/७७ 10 Jul 2020 - 3:19pm PDF icon विद्यालय शिक्षक अनुदान सम्बन्धी मापदणड २०७६.pdf
बोगटान फुडि्सल गाउपालिका अपाङ्ता कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 10 Jul 2020 - 2:59pm PDF icon बोगटान फुडि्सल अपाङ्ता कार्यविधि २०७६.pdf
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७६ ७६/७७ 10 Jul 2020 - 2:55pm PDF icon बोगटान गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७६.pdf
ब्याकहो लाडर तथा यान्त्रिक उपकरण संञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 10 Jul 2020 - 2:44pm PDF icon ब्याकहो लाडर तथा यान्त्रिक उपकरण संञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका २०७६.pdf
एम्बुलेन्स संञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 10 Jul 2020 - 2:40pm PDF icon एम्बुलेन्स संञ्चालन तथा ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 10 Jul 2020 - 2:08pm PDF icon बोगटान गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 2 Jul 2020 - 5:58pm PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages

गुगल नक्सा